Принципи за защита на личните данни за Европа, Близкият Изток и Африка

В тези Принципи за Защита на Личните Данни, ние описваме как Medtronic процедира с личната информация. Предпазването и зачитането на нашите клиенти, бизнес колеги и търговци и доверието на пациентите е от критично значение за успеха ни.

Ние винаги ще се грижим за личните данни:
 • Конфиденциално и справедливо
 • Съгласно изложенията, които правим
 • Законно, в съответствие с приложимите закони за защита на данните, директиви, правила и принципи.

Кои са Medtronic?
Medtronic е името, което използваме, отнасяйки се за цялата ни дейност включително Medtronic, Inc. , корпорация базирана в Съединените Американски Щати и всички техни клонове и филиали. Когато използваме думи като Ние или Нашето, имаме в предвид Medtronic.

Кога се прилагат тези принципи?
Тези Принципи за Защита на Личните Данни се прилагат върху персоналната информация от Европа, Близкия Изток и Африка. Това включва данните събрани директно от лицето, на което принадлежат и също така данните от лице или компания, които идентифицират друго лице. Затова, когато използваме думи като 'аз', 'ние' и 'вие' при тези Принципи на Защита на Личните данни, означава лице, чиято лична информация ние обработваме, независимо дали е получена директно или индиректно.

Тези Принципи за Защита на Данните не се прилагат в случаите:
 • отнасящи се до нашите служители в рамките на трудовите си взаимоотношения с нас
 • когато сме посочили други опровержения, полици, условия за ползване или някои други обявления , в които се посочва, че тази политика не се прилага или се прилага друга такава
 • когато информацията не ви идентифицира, като дадено лице, включително и личната информация ( определена по-долу), която сме преустановили, така че да не може да бъде използвана да ви идентифицира

Какво е обработка на данни?
Това е набор от операции, свързани с личната информация, било то с автоматични средства или не, включващи събиране, използване, откриване, адаптиране, промяна, корекция, извличане, комбиниране, изтриване, прехвърляне, унищожаване, запис, организиране, съхраняване и използване на лична информация.

Каква е личната информация?
Това е информация отнасяща се за вас, която ние използваме за точното ви идентифициране и която включва:
 • име
 • телефонен номер
 • електронен адрес
 • рожденна дата
 • адрес
 • номер на социална осигуровка или друг национален идентификатор
 • номер на акаунт
 • Всяка друга по-специфична или лична информация, която би могла да ви идентифицира е чувствителна информация (обяснена по-долу). В тези принципи за личните данни, когато използваме фразата лични данни, ние включваме и чувствителна информация, освен ако е зададено друго специфично състояние.

Кога и как Medtronic събира личната информация?
Това може да стане по различни начини. Например:
 • На определени места на нашите уеб сайтове ви се предоставя възможност да ни изпратите лична информация за себе си. Например при попълване на формите за регистрация, обзор и e-mail. Също можете да ни позволите да персонализираме вашите посещения, попълвайки лични данни, което прави посещенията по-лесни за вас. Комбинирайки тази с не-личната информация от т.нар. cookies, сме в ъстояние да определим дали сте посещавали нашите сайтове и преди.
 • Можем да съберем лична информация за вас, когато се свържете за информация, продукти или услуги.
 • Можем да получим данни за вас и при извършване на търговски сделки с нашите клиенти, търговци и при други бизнес контакти.

Как Medtronic обработва личната информация?
Ние обработваме личната ви информация (тази, която е чувствителна информация дискутираме отделно по-долу) за да:
 • отговорим на вашите молби и запитвания
 • изпълним поръчка или споразумения по договор с или за вас
 • изготвим документация, включвайки и лична информация
 • се свържем с вас по пощата (или подруг начин с ваше позволение) с информация, която може да бъде във ваш интерес, като клинични проучвания, продукти и услуги
 • за аналитични цели и изследвания, разработване и подобряване на програми, продукти, терапии, услуги и съдържание.
 • премахнем персоналните ви идентификатори (име, ел. адрес, номер на соц. осигуровка и др.). В този случай, няма да бъдете разпознавани от тук нататък като индивидуално лице. Де-идентифицираната информация, вече не е лична информация и не е обект на тези Принципи за Защита на Данните.
 • персонализираме достъпът ви до нашите уеб сайтове, например информирайки ви за новости, които биха могли да бъдат интересни за вас.
 • приложим принципите за защита на личните данни и да защитим своите права и собственост.
 • защитим жизнените ви интереси или нечие здраве, безопасно и благополучно.
 • се съобразим със закон или наредба, съдебно решение или друго законово задължение
 • за наши други законни интереси, освен такива, които несправедливо засягат вашите права и свободи
 • се съобразим и с други начини, които вие приемате

Какво е чувствителна информация?
Някои видове лична информация са чувствителна информация. Това са данни показващи или отнасящи се до вашето здраве (като сериен номер на устройство или дата на поставяне), расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, политическа принадлежност или синдикални организации.

Дали Medtronic съхранява и обработва чувствителната информация различно от другата лична информация?
Medtronic събира и обработва вашата чувстсителна информация само:
 • при случаите, в които сте дали вашето изрично съгласие
 • за да защити жизнените ви интереси, в случаите когато изричното ви съгласие не може да бъде дадено или основателно поискано
 • в съответствие с националното законодателство
 • когато обработката е необходима за медицински цели и ние действаме по силата на обстоятелствата, спазвайки еквивалент на конфиденциалност към задълженията за поверителност на професионалното здравеопазване
 • за установяване, упражняване или защита на правен иск

Например:
 • Ние можем да събираме чувствителна информация за пациенти от наши клиенти, търговци или други бизнес контакти, когато провеждаме терапия или техническа поддръжка на наши продукти или услуги за вас
 • Ние можем да събираме чувствителна информация за пациенти, когато получаваме въпроси и предложения за наши продукти и услуги
 • Ние можем да събираме чувствителна информация както се изисква от U.S.Food and Drug Administration, Европейските и други правителствени органи за осигуряване на безопасно и ефективно използване на нашите продукти и услуги
 • Ние можем да събираме чувствителна информация за участниците в клиничните проучвания, опити и други изследователски инициативи
 • Ние можем да събираме чувствителна информация директно от вас, когато вие ни я предоставяте доброволно

Използва ли Medtronic лична информация за да се свърже с мен чрез маркетингови съобщения?
Можем периодично да се свързваме с вас лично, чрез e-mail, по факс, по пощата или по телефона осигурявайки информация за програми, продукти, услуги, които могат да бъдат интересни за вас, освен ако сте ни уведомили, че нежелаете да получавате подобна информация за пазара или проучване на пазара от нас. Ако приложимото право изисква да получим изричното ви съгласие преди изпращането на различни типове маркетингова информация или комуникация, ние ви изпращаме единствено желания тип информация след получаване на вашето съгласие.

Какво става ако вече не желая да получавам маркетингови съобщения от Medtronic?
Ако желаете да прекъснете получаването на пазарни съобщения от нас или искате да спрем обработката на лична информация при други обстоятелства, можете да се свържете с нас по начините посочени по-долу за да ни уведомите кои типове комуникации не желаете да получавате. Освен това, ако сте получили или получите в бъдеще време e-mail от нас, той включва лесен, автоматичен начин за спиране получаването на други електронни писма от нас.

Споделя ли Medtronic лична информация с трети страни?
Medtronic не споделя личната ви информация с трети страни без ваше позволение, освен ако не е предвидено друго в настоящата декларация за защита на личните данни.

В хода на обичайната дейност ние споделяме част от личната информация с компании извършващи услуги или функции от наше име. Например можем да използваме различни търговци или доставчици за нашите продукти. В тези случаи, ние предоставяме на търговеца или доставчик информацията необходима за обработка на вашата поръчка, като име или пощенски адрес. В случаите на предоставяне на тази информация на трети страни, ние не разрешаваме да я запазват, излагат или използват освен за целите на предоставяне на услугите за които ги молим.

Ние не продаваме, обменяме или побликуваме вашата лична информация, освен във връзка с корпоративна продажба, сливане, прекратяване или придобиване.

Възможно е да бъдем законово задължени да освободим лична информация в отговор на съдебна заповед, призовка, разрешително за обиск, право или регламент. Можем да си сътрудничим с правоохранителните органи в разследвания и съдебно преследване на тези посетители на сайтовете ни, които нарушават правилата или вредят (по нелегален начин) на останалите посетители.

Можем да разкриваме лична информация на трети страни, ако показването и е необходимо за:
 • привеждане в сила на тези Принципи за Спазване на Поверителност
 • защита на нашите права или притежание
 • защита на нечие здраве, безопасност и благосъстояние
 • съображение със закон или акт , съдебно решение или друг съдебен процес

Някога Medtronic пренасяла ли е лична информация за мен в други страни?
Medtronic може да прехвърля информация вън от страната в която е събирана, към друга държава или територия от Европейското икономическо пространство и към всяка друга страна призната от Европейския съюз с адекватна защита на поверителност. Ние прехвърляме информация към други области само ако:
 • трансферът е необходим за изпълнение на договор между вас и Medtronic или при предварително договорени мерки, предприети в отговор на вашето запитване; или
 • ако вие позволявате трансфер; или
 • ако данните бъдат адекватно защитени в други страни, чрез договор или друга защита
Medtronic има споразумения с всички нейни офиси и филиали, гарантиращи, че прехвърлянето на лична информация е адекватно защитено, включително и личната информация (която може да включва чувствителна информация) към компанията Medtronic в Съединените Американски Щати.

Какво се случва ако принципите за защита на личните данни се променят?
Ако решим да направим значителни промени, те ще бъдат поместени в тази секция на декларацията. Винаги ще можете да намерите най-актуалното копие от декларацията и архиви на уеб сайта във вашата страна или да се свържете с нас на посочения адрес долу.

Какво друго за сигурността на личната информация?
Ние използваме благоразумни физически, административни и технически предпазни мерки за защита на личната информация от изгубване, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, преправяне или разрушаване. Също така ограничаваме достъпа на тази информация до тези служители, които се нуждаят от нея в процеса на работа. Трябва да имате предвид обаче, че Интернет пренасянето на данни не винаги е 100% сигурно или безгрешно. С други думи e-mail комуникирането с нас може и да не бъде сигурно и вие трябва внимателно да обмислите каква информация изпращате чрез електронната поща.

Колко време Medtronic поддържа моята лична информация?
Ние не пазим информация за по-дълго време, отколкото е необходимо. В много случаи информацията трябва да бъде запазена за значителни периоди от време с цел тя да стане достъпна, при възникването на въпроси или разисквания. Сроковете за съхранение се определят за всички лични данни, като се съобразяват изискванията към дадена ситуация и необходимостта от унищожаването на стара, неизползваема информация при първа възможност.

Ще продължим да обработваме личната ви информация в съгласие с тази декларация за поверителност толкова дълго, колкото е необходимо.

Съществуват ли други приципи за конфиденциалност отнасящи се до уеб сайтовете на Medtronic?
Връзки. Нашите сайтове могат да съдържат линкове към други сайтове под чуждо управление. Предоставяме връзките за ваше удобство, но не преглеждаме, контролираме или следим практиката за поверителност на чуждите уеб сайтовете. Ние не сме отговорни за изпълнението на сайтовете управлявани от трети страни или за ваши взаимоотношения с тях.

Нашите уеб сайтове също могат да съдържат връзки към други сайтове на Medtronic. Тези принципи за защита на личните данни се отнасят само за компаниите намиращи се в Европа, Близкият Изток и Африка, и са възможни леки вариации в изявлението за специфични страни от трите континента. По тази причина, когато следвате линк от този уеб сайт към друг, дори и такъв на Medtronic, ние ви препоръчваме да прегледате практиките за конфиденциалност.

Cookies. Възможно е Medtronic да използва cookies на нейните уеб сайтове. Cookies са текстови файлове, които прилагаме във файловете на вашия браузър по време на посещение. Те могат да бъдат съхранени на хард диска на вашия компютър. Информацията, която ние събираме използвайки cookies не е лична. Винаги можете да забраните cookies, ако браузерът ви го позволява, но някои приложения от нашият уеб сайт може и да не работят нормално ако го направите. Не позволяваме на трети страни да слагат cookies на наши уеб сайтове.

Как да се свържем с Medtronic

Ние се стремим да поддържаме нашите регистри с вашата информация прецизно. Ако някога забележите, че вашата информация е непълна, неточна или невярна, или имате въпроси и коментари относно тази декларация с Принципи за Защита на Личната Информация, моля свържете се с нас на:

MEDTRONIC Trading NL BV

Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ HEERLEN
The Netherlands
Version: June 2004